Karolina z Dąbrowskich Wolframowa
Bieg życia mego. Pamiętnik. Lata 1830–1850

Format B5, oprawa miękka, klejona, 200 s.

ISBN 978-83-7452-073-7, EAN 9788374520737


Książka jest oryginalnym pamiętnikiem napisanym w latach 1848–1850 przez Karolinę Dąbrowską. Autorka barwnie opisuje rzeczywistość na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Urodzona w Szyszczycach na ziemi kieleckiej pobierała nauki w klasztorze Krakowie, pod opieką swojej krewnej, siostry Alojzy Kłopotowskiej, przełożonej w szkole przy kościele św. Jana. Po ukończeniu nauki Karolina została guwernantką i wyjechała do Poznania, gdzie kontynuowała pisanie dziennika. Tę unikatową książkę wzbogacają zdjęcia z połowy XIX wieku i autentyczne strony jej pamiętnika.
Diana Magdalena Wolańska
Inspiracje muzyczne w Azji Wschodniej – krajach tradycji konfucjańskiej

Format A5, oprawa miękka, klejona, 109 s.

ISBN 978-83-7452-090-4, EAN 9788374520904


Diana Magdalena Wolańska, doktorantka na Wydziale Nauk Humanistycznych IV roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, specjalizuje się w dziedzinie chińskiej kultury, zwłaszcza literatury, muzyki, teatru i sztuki. W swojej książce opisuje inspiracje muzyczne w kulturze Chin, Japonii a także Korei i Tybetu. Książkę uzupełnia bogata bibliografia.
Alicja Wielgoławska
Kultura. Co nam zostało z tych lat…

Format B5, oprawa miękka, klejona, 170 s.

ISBN 978-83-7452-089-9, EAN 9788374520899


Redaktor Alicja Wielgoławska przeprowadziła wiele wywiadów ze sławnymi ludźmi kultury i sztuki. I o tych ludziach, z którymi rozmawiała, spotykała się na rozmaitych imprezach, a z niektórymi przyjaźniła, jest ta książka. Bohaterami są między innymi: Ryszard Bacciarelli, Hanna Bielska-Poreda, Kazimierz Brusikiewicz, Mieczysława Ćwiklińska, Piotr Figiel, Anna German, Wiesław Gołas, Edward Hulewicz, Alina Janowska, Ireneusz Kanicki, Jan Kiepura, Mieczysław Kościelniak, Marek Perepeczko, Jerzy Połomski, Ada Sari, Bohdan Tomaszewski, Wanda Wiłkomirska, Tadeusz Woźniakowski i Adam Zwierz.
Jolanta Cywińska
Trzy kroki od miłości, dwa kroki od śmierci

Format B5, oprawa miękka, klejona, 235 s.

ISBN 978-83-7452-093-5, EAN 9788374520935


Jolanta Cywińska jest dziennikarką, autorką kilku książek. Ta książka nie jest łzawym romansem osadzonym w realiach wojny, ale próbą spojrzenia na świat elementarnych ludzkich uczuć i wartości w czasach, gdy burzony jest stary porządek i nadchodzi nowy, złowieszczy ład. W książce odnajdziemy echa pytań: czy każdy w czasie wojny musi być bohaterem? Czy zrodzona wówczas miłość nie staje się po trosze zakładnikiem woli przetrwania? Wymuszone w czasie wojny kompromisy pozwalają przeżyć ale czy pozwalają żyć w zgodzie z samym sobą i zaznać szczęścia już po wygaśnięciu krwawej pożogi? Dla jednych wojna się skończyła, dla innych trwała nadal, a odnalezienie się w nowej powojennej rzeczywistości dla nikogo nie było łatwe.
Alojzy Józekowski
Znowu się naraziłem. Wspomnienia cichociemnego

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, tasiemka, 208 stron, papier kredowy, liczne zdjęcia historyczne, zdjęcia współczesne, mapa na wyklejce, wybrana bibliografia

ISBN 978-83-7452-079-9, EAN 9788374520799


Książka cichociemnego, Alojzego Józekowskiego, syna powstańca śląskiego, harcerza, żołnierza, działacza społecznego, urodzonego w 1920 roku, jest oparta na dzienniku prowadzonym przez Autora przez cały okres II wojny światowej i po jej zakończeniu. Swoje bogate, niezwykłe życie Autor opisuje w sposób bardzo interesujący, ale i skromny, obrazowo skupiając się na wydarzeniach tamtych dni i ilustrując opisy fotografiami oraz dokumentami. Dzięki swoim wyjątkowym zdolnościom i silnemu charakterowi Autor dostał się na Kurs Doskonalenia Administracji Wojskowej czyli do słynnej szkoły cichociemnych. Temu okresowi poświęcił Autor dużo miejsca, z tamtego czasu pochodzą również liczne dokumenty i zdjęcia. To właśnie tradycje cichociemnych przejęła w połowie lat 90. XX wieku elitarna Jednostka Wojskowa GROM, co podkreślił jej dowódca, pułkownik Piotr Gąstał w „Słowie od dowódcy GROM”. Jak pisze we wstępie doktor Józef Musioł: „Z książki wyłania się postać Człowieka prawego i odważnego, Człowieka mającego niezwykle wyostrzoną odwagę cywilną […]. Warto sięgnąć po tę książkę Człowieka niezwykłego wielkością swojej prawości i odwagi”.
Alicja Wielgoławska
Dziennikarze. Byli wśród nas. Są z nami

Format B5, oprawa miękka, klejona, 184 s.

ISBN 978-83-7452-082-9, EAN 9788374520829


Książka Alicji Wielgoławskiej jest o środowisku dziennikarskim, z którego się wywodzi. Jest opisem sylwetek jej koleżanek i kolegów, z którymi współpracowała, przyjaźniła się i spotykała na rozmaitych imprezach. Są w książce przedstawieni wspaniali dziennikarze, z którymi Autorka się przyjaźni, ceni ich uczciwość i szczerość oraz zawodową prawdę. Jak sama podkreśla: „warto jest pisać o przyjaciołach, którzy w trudnym zawodzie dziennikarskim zachowali człowieczeństwo i osobistą kulturę”. W poszczególnych rozdziałach znajdziemy sylwetki m.in. Zbigniewa Adrjańskiego, Olgierda Budrewicza, Marii Ginter, Stefanii Grodzieńskiej, Krystyny Gucewicz, Henryka Malechy, Krystyny Nepomuckiej, Cezarego Praska, Barbary Rybałtowskiej, Wojciecha Siemiona, Stanisława Szwarc-Bronikowskiego, Krystyny Tarasiewicz, Bronisława Trońskiego, Barbary Wachowicz, Janusza Zakrzeńskiego, Władysława Bartoszewskiego i Marka Kwiatkowskiego.
Jerzy Zdanowski
Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 388 s.
ISBN 978-83-7452-059-1, EAN13 9788374520591


Jerzy Zdanowski jest profesorem nauk humanistycznych, historykiem, politologiem i arabistą, pracownikiem naukowym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. W tej książce omawia i analizuje środowisko geograficzne, procesy demograficzne i kapitał ludzki, rodzinę i młode pokolenie na Bliskim Wschodzie, miejsce kobiety w społeczeństwach bliskowschodnich, jak również klasy, elity i ruchliwość społeczną. Osobne rozdziały są poświęcone mniejszościom religijnym i kwestiom etnicznym, migracjom, uchodźcom oraz miastom. Autor przedstawia też wyzwania rozwojowe stojące przed Bliskim Wschodem. Książkę kończy rozdział o Arabskiej Wiośnie z 2011 roku, czyli wydarzeniach, które obecnie można nazwać mianem ostrego protestu społecznego przeciwko polityce władz i które nie znalazły jeszcze swojego zakończenia. Wydarzenia te miały i mają wiele aspektów, z których najważniejszym jest konfrontacja dwóch światopoglądów: religijnego i świeckiego oraz wiążąca się z tym wizja przyszłości Bliskiego Wschodu. Książkę uzupełniają: mapa Bliskiego Wschodu, bibliografia oraz indeks nazwisk.
Anna Mrozek-Dumanowska
Religia a globalizacja

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 292 s.
ISBN 978-83-7452-078-2, EAN 9788374520782


Książka jest próbą przedstawienia najważniejszych „odpowiedzi” poszczególnych religii na wyzwania, jakie niesie globalizacja. Bowiem wbrew prognozom laickich teoretyków globalizacji wprowadzenie gospodarki neoliberalnej nie tylko nie podważyło, ale w istocie umocniło zasięg i siłę oddziaływania religii na wszystkich kontynentach naszego globu. Charakterystyczne dla epoki globalizacji narastające poczucie własnej odrębności lub tożsamości etnicznej i religijnej przejawie się nie tylko w formie walki z wartościami uniwersalnymi ale i w formie „ucieczki” od nich przez zaakcentowanie własnych obrzędów religijnych, aż do kultów i rytuałów magicznych włącznie. Praca zawiera między innymi takie rozdziały jak: „Religie uniwersalistyczne w obliczu globalizacji”, „Nowe formy ekspresji pod wpływem globalizacji”, „Fundamentalizm religijny jako wykwit globalizacji” czy „Pozycja religii w kulturze popularnej” oraz „Religia w cyberprzestrzeni”.
Rachela Tonta
Czynniki mobilizacji politycznej szyitów w Libanie w latach 1960–1982

Format B5, oprawa miękka, klejona, 144 s.

ISBN 978-83-7452-075-1, EAN 9788374520751


Analizując zagadnienie politycznej aktywizacji szyitów w Libanie w latach 1960-1982 autorka twierdzi, że to nie poczucie deprywacji ale zmiana w otoczeniu politycznym jak również kontekst kulturowy odegrały największą rolę w narodzinach szyickiego ruchu społecznego i ich politycznej mobilizacji. Istotny wpływ na narodziny ruchu szyitów miały: kierunki polityki w okresie prezydentury Szihaba, wpływ czynnika zewnętrznego, jakim był konflikt palestyńsko-izraelski i działalność bojowników palestyńskich a także osłabienie autorytetu państwa na arenie regionalnej. Na książkę składają się następujące rozdziały: „Struktura politycznych możliwości szyitów w Libanie”, „Struktury moblilizacyjne wspólnoty szyickiej w Libanie”, „Kulturowy kontekst politycznej mobilizacji szyitów libańskich”. Książkę kończy bogata bibliografia. Publikacja IKSiO PAN.
Mariusz Kraśniewski
Obraz niewolnictwa w piśmiennictwie hausa i w relacjach podróżników

Format B5, oprawa miękka, klejona, 218 s.

ISBN 978-83-7452-073-7, EAN 9788374520737


W swojej pracy doktor Mariusz Kraśniewski, który prowadził badania terenowe w Nigerii i Republice Południowej Afryki analizuje zjawisko niewolnictwa na ziemiach Hausa. O jego znaczeniu świadczy fakt, że tradycyjne niewolnictwo na ziemiach Hausa w dalszym ciągu istnieje, zachowane jako element zhierarchizowanego porządku dworskiego. I chociaż niewolnictwo historyczne zniknęło to w ich miejsce pojawiły się nowe formy wyzysku. Książka składa się z następujących rozdziałów: „Niewolnictwo w bajkach i tradycji ludowej hausa”, „Niewolnictwo w piśmiennictwie hausa”, „Obraz niewolnictwa w relacjach z podróży”. Książkę uzupełnia obszerna bibliografia. Publikacja IKSiO PAN.
Michał Lipa
Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie.
Egipt w latach 1981–2010


Format B5, oprawa miękka, klejona, 106 s.

ISBN 978-83-7452-068-3, EAN 9788374520683


Autor, politolog i kulturoznawca, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce bliskowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu. Jest uczestnikiem badań terenowych w Egipcie i autorem wielu prac na temat egipskiego systemu politycznego. Książka Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach 1981–2010 jest poświęcona instytucjonalnej analizie egipskiego systemu politycznego w latach 1981–2010, czyli od momentu objęcia prezydentury przez Muhammada Husniego Mubaraka do wyborów parlamentarnych w 2010 roku, poprzedzających wydarzenia z początku 2011 roku, jakie przeszły do historii pod nazwą Arabskiej Wiosny. Publikacja IKSiO PAN.
Roman Sławiński (redakcja naukowa)
Konfucjanizm i jego współczesne interpretacje

Format B5, oprawa miękka, klejona, 96 s.
ISBN 978–83–7452–069-0, EAN 9788374520690


Publikacja – praca zbiorowa, której autorami są: Roman Sławiński, Karin Tomala, Nicolas Levi, Katarzyna Pejda, Andrzej Hałas i Olga Barbasiewicz dotyczy nowego, współczesnego konfucjanizmu. Ta monografia skupia się przede wszystkim na genezie konfucjanizmu, opiniach na temat realnych i utopijnych możliwości zastosowania jego funkcji społecznej oraz na przedstawieniu wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie w Japonii, Korei i na Tajwanie. Jest to kompendium wiedzy absolutnie niezbędnej dla lepszego zrozumienia dzisiejszych przemian społecznych dynamicznie zachodzących w Państwie Środka. Publikacja IKSiO PAN.
Jerzy Zdanowski (redakcja naukowa)
Władza na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Wybrane aspekty

Format B5, oprawa miękka, klejona, 104 s.

ISBN 978-83-7452-070-6, EAN 9788374520706


Autorami tej pracy są: Anna Mrozek-Dumanowska, Hassan A. Jamsheer, Jerzy Zdanowski, Jarosław Szymanek, Magdalena Zaborowska i Michał Lipa. Książka składa się z następujących rozdziałów: „Jakie odniesienia do Bliskiego Wschodu ma teoria władzy patrymonialnej Maxa Webera?”, „Myśl Ibn Ruszta i Ibn Halduna a zagadnienie reformy władzy na Bliskim Wschodzie”, „Klasy, elity i klientelizm na muzułmańskim Bliskim Wschodzie”, „Idea konstytucjonalizmu. Euroatlantycki paradygmat i jego bliskowschodnie aplikacje: pytania i wątpliwości”, „Dlaczego władza i państwo w Iranie zostały zdominowane przez religię?”, „Dlaczego nie powiódł się w Egipcie eksperyment z zachodnią demokracją przed 1952 rokiem?”. Publikacja IKSiO PAN.
Nicolas Levi
System polityczny Korei Północnej. Aspekty kulturowe

Format B5, oprawa miękka, klejona, 104 s.
ISBN 978-83-7452-067-6, EAN13 9788374520676


Nicolas Levi jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Paris X, doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych publikacji dotyczących Korei. W swojej książce analizuje zarówno wpływ niektórych elementów historii i tradycji koreańskiej na model polityczny Korei Północnej jak i rozwój ruchu komunistycznego na Półwyspie Koreańskim. Pisze o powstaniu Partii Pracy Korei, o północnokoreańskich organizacjach politycznych, w tym o organizacjach wojskowych takich jak Koreańska Armia Ludowa. Pracę uzupełnia bibliografia. Publikacja IKSiO PAN.
ASKON Sp. z o.o., ul. Stawki 3 lok. 1, 00-193 Warszawa | Copyright © 2010 ASKON | webdesign: www.remiwebdesign.com